Veřejná doprava Vysočiny

listopad 2019

Další z významných etap pro­jektu Veřejná doprava Vysočiny, tedy vysočinského modelu inte­grované dopravy, bude podle plá­nu spuštěna 15. prosince 2019.

K tomuto datu dochází celorepub­likově ke změnám jízdních řádů na dráze i v linkové autobusové do­pravě. Pokud jde o železniční do­pravu, doporučujeme cestujícím, stejně jako v minulosti, prostudo­vat si nové jízdní řády, které jsou zveřejněny na webových strán­kách www.szdc.cz a současně bu­dou v systému IDOS k dispozici s 14denním předstihem. K jednot­livým návrhům bylo přistupováno tak, aby železniční doprava tam, kde to má smysl, tvořila tzv. pá-teřní dopravu. V mnoha časových polohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní doba atd.), došlo k redukci, a daná oblast je primárně obsluhována linkovou/autobusovou dopravou. Všechny vlaky od poloviny pro­since budou jezdit v maximálně dvouhodinovém obousměrném cyklu, kraj kývl na posílení všech spojů, které dráha měla k dispozici.

Velkou přidanou hodnotu po­cítí cestující např. na trase spěš­ných vlaků Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava – Havlíčkův Brod s možností následujícího přestupu na rychlíkovou linku R9 ve směru na Prahu a následně zpět. Dále přibyly spěšné vlaky v relaci Havlíčkův Brod – Jihlava – Telč – Slavonice, které velmi zefektivní cestování drážní dopravou mezi městy Havlíčkův Brod – Jihlava a Telč – Třešť – Jihlava případně s přestupem na již zmiňovanou rychlíkovou linku R9 pro cesty do Prahy. Navíc Kraj Vysočina ob­jednal a sám (bez příspěvku Jiho­moravského kraje) zaplatí všechny spěšné vlaky v relaci Třebíč – Ná­měšť nad Oslavou – Brno, čímž pomůže především obsloužení Třebíče, Náměště nad Oslavou. Spěšné vlaky Třebíč – Brno budou doplňovat nabídku rychlíků linky R11 tak, aby měl cestující hodi­nový interval. V odbavování ces­tujících na dráze se nic zásadního nestane. Tam, kde budou z eko­nomických důvodů ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné bez při­rážky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, cestující mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-sho­pů. Příjemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že začne na dráze i v autobusech, pod ob­jednávkou kraje, platit jednotná jízdenka Veřejné dopravy Vysoči­ny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez rozdílu, kterým dopravcem zrovna cestu realizujete.

POZOR: Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající tarif dopravce, tak jak jsou cestující nyní zvyk­lí. Až na několik výjimek, které byly vyvolány nutností zajistit ná­vaznost na dopravce sousedních krajů, a úpravy vyvolané návaz­nostmi na drážní dopravu, bude autobusová doprava zachována v už předpřipraveném modelu. Kraj Vysočina aktuálně objedná­vá u autobusových dopravců cca 20 milionů kilometrů dopravní obslužnosti. Jen pro zajímavost o pět let dříve si region vystačil s 15,5 miliony kilometry. Nárůst autobusové dopravy je tedy v re­gionu násobně vyšší. Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě mě­nily celé poslední dva roky. Po­stupně byly upravovány tak, aby vyhovovaly politice Veřejné do­pravy Vysočiny – tedy maximálně navazovaly, zbytečně se nedublo­valy, obsloužily co největší území a nabídly cestujícím na páteřních linkách pravidelný interval po celý den, a to i o víkendu. Dané úpravy nám dle odhadů z prodeje jízdného za první pololetí přinesly zvýšený ohlas cestujících spočíva­jící v cca 1,4 mil. cestujících, a to jen v linkové/autobusové dopravě.
Stávající model Veřejné dopra­vy Vysočiny současně musel pře­vzít do objednávky kraje nemalé množství km od dopravců v mi­nulosti provozovaných na tzv. ko­merční bázi, kterým hrozilo jejich následné rušení, a také velkou část objednávky obcí, které do součas­né doby objednávaly část autobu­sových spojů. Starostové obcí jsou o změnách průběžně informováni. Tam, kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu dopracování, dorazí v následují­cích týdnech. Abychom se chovali spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé změny v jízdních řádech ani nepo­střehnou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že je i ně­kolik málo oblastí, kde ke snížení frekvence veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddi­menzovanou obsluhou k velikosti sídel, která pokrývá, bez většího zájmu občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobuso­vou i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné cestování s Veřej­nou dopravou Vysočiny.

Jitka Svatošová a Pavel Bartoš